20 Temmuz 2024 , Cumartesi - 13 : 53

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 5

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 5 Derste Anlatılan Konular: 1. Allah’ın Kelâm sıfatı vardır ve ezelîdir. 2. Yüce Allah’ın, Hz. Mûsâ ile konuşması meselesinin izahı. 3. Yüce Allah’ın, Hz. Mûsâ ile konuşması meselesinde bazı fırkaların fâsid yorumlarının reddi. 4. Allah’ın konuşması kullarının konuşması gibi değildir. 5. Peygamberimizin, Bedir savaşından önce müşrik ordusuna doğru attığı bir avuç kuma işaret …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 4

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 4   Bu derste başlıca şu konular işlenmektedir: 1. Allah’ın subûtî sıfatları. 2. Cehmiyye, Kerrâmiyye ve Mu’tezile gibi dalâlet fırkalarının i’tikâdleri hakkında açıklamalar. 3. Mu’tezile, kullar, fiillerinin yaratıcısıdır derken; Cehmiyye ise, kulların fiilleri Allah’ın fiilidir demektedirler. Cehmiyye, bu inançlarına Enfâl Sûresinin 17. Âyetini delil göstermektedirler. Bu Âyeti nasıl yanlış anladıklarını ve bu Âyetin …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 3

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 3   İmam Nesefî rahımehullâh’ın Metnu’l-Akâidini esas aldığımız bu üçüncü dersimizde; Sofestâiyye, safsata, felsefe, filozof, sûfî ve tasavvuf kelimelerinin anlam ve kökeni, aklın tanımı, delâleti zannî ve müteşâbih Nakillerde aklın nakle takdîmi, sağlıklı bir akıl ile sahîh bir naklin birbirine zıt olmayacağı meselelerini ele almaktayız… Ayrıca Allah’ın zâtî ve subûtî sıfatları işlenmektedir. Hayırlara …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 2

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 2   Bu ikinci derste, Nesefî metni esas alınarak; ilim elde etme sebeplerinden olan “Akıl” konusu işlenmektedir. Bu kapsamda akıl ile nakil karşı karşıya gelirse naklin akla tercih edilmesi gerektiği, sahîh akıl ile selîm aklın asla çatışmayacağı, akıl ile Nass arasında zâhiren zıtlık olursa ya aklın sağlıklı olmadığı ya da naklin sahîh olmadığı …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 1

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 1   Ömer Nesefî (rh.a)’in, “El-Akâidü’n Nesefiyye” isimli risâlesinin metnini esas aldığımız bu dersimizde, gerek İmam Mâturidî gerekse İmam Eş’arî ekolünden herhangi birine, takım tutar gibi her konuda –muhkem bir meseleye şüphesiz inanır gibi- bağlanmak yerine; bu iki âlimin görüşlerinden hangisi Selef-i Sâlihîn’in i’tikâd, görüş, menhec ve metoduna uygun ise ona uyulması en …

Devamını Oku »

“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” İsimli Kitabımız Çıktı

“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı eserimiz, 5 Haziran 2014 tarihi itibariyle piyasadadır. Her evde olması gerektiğini düşündüğümüz eserimizi alıp okumanızı ve başkalarına da okutmanızı tavsiye ederiz. Kitabımızdan almak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşabilirler. Selam ve dua ile… “PUTPEREST ÇAĞLARDA MÜSLÜMAN OLMAK” İSİMLİ KİTABIMIZIN ÖZELLİKLERİ: Kitabımız genelde akîdevî konuları içermektedir. Akîde’nin yanında muhtelif ilmî meselelere de yer verilmiştir. Açıklamalarımız ilmî dirâyetle yapılmıştır. …

Devamını Oku »

Bütün Peygamberlerin Ortak Daveti Tevhîd’dir

Rabbimiz, sahih imanın gerçekleşmenin temel şartının el-küfrü bi’t tâğût yani tâğûtu inkâr, red ve tanımamak olduğunu bildirmiştir: “Dinde zorlama yoktur. Muhakkak iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tâğûtu inkâr eder ve Allah’a iman ederse o gerçekten, kopması olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.” Bütün Peygamberler aleyhimüsselâm’ın gönderiliş amacı; TEVHİD akidesini insanlara açıklamak ve herkesi bu inanca …

Devamını Oku »