13 Haziran 2024 , Perşembe - 17 : 12

“Tevessül ve Kabr-i Nebi’yi Ziyaret” Adlı Kitabımız Çıkmıştır!

 

“Tevessül ve Kabr-i Nebî’yi Ziyâret” adlı kitabımızda yer alan başlıca konular:

 • Tevessül kavramı ile Kur’ân ve Sünnetten delilleriyle tevessülün kısımlarının izahı,
 • Türbe ve kabirleri ziyâretin bid’at olan tevessülle ilişkisi,
 • Peygamberimizin kabrini ziyâret meselesi,
 • Kabr-i Nebî’ye turlar düzenlemenin ve orada Sünnette yeri olmayan bid’at ve şirk nevinden bazı davranışlar sergilemenin hükmü,
 • Peygamberimizin kabrini meşrû şekilde ziyâret etmenin nasıl olduğunun izahı,
 • Türbecilik ve kabirperestlik fitnesi,
 • Ziyâret maksadıyla yola revân olmanın meşrû olduğu üç mescid meselesi,
 • Meşrû olmayan bir seyahat esnasında seferî hükmünde olunup olunmayacağının, dolayısıyla da namazları kısaltmanın (kasr-ı salâtın) câiz olup olmadığının beyanı,
 • Kabirdekilerle ve gâiplerle tevessül ve istiğâse hakkında zikredilen bazı asılsız, mevzû ve zayıf Hadîslerin ilmî yönden kritiğinin yapılması,
 • Hz. Ömer’in hilâfeti devrinde baş gösteren ve toprak kuraklıktan dolayı kül hâline geldiği için de tarihte “Kül Yılı” olarak bilinen o kıtlık senesinde -perişanlıktan dolayı- bir adamın Rasûlullah’ın kabrine giderek o anda vukû bulmuş olan kuraklıktan şikâyet edip istiskâda bulunması hakkında vârid olan rivâyetin sened ve metin bakımından incelenmesi ve bu rivâyet sebebiyle kabirlerdekiler ile tevessül edilemeyeceğinin ispatı ve bu rivâyeti yersiz bir şekilde kabirdekilerle ve gâiplerle tevessül edilebileceğine delil gösteren kimselerin bu yanlış düşüncelerinin reddi ve bu rivâyetin bu bahiste delil hükmünde olmadığının açık şekilde ortaya konulması,
 • Ölmek üzere olan kimselere Tevhîd’i telkîn etmenin müstehab olması ama ölüler için Kur’ân’dan Yâsîn ve diğer sûreleri okuma hususunda vârid olan Hadîslerin çoğunun uydurma, bazılarının da zayıf olduğunun ortaya konularak, ölü için Kur’ân okumanın câiz olup olmadığı hakkında fakîhlerin ihtilâfının izahı,
 • Sahîh olan görüşe göre Kur’ân okuma karşılığında ücret almanın câiz olmadığı ama rukye yani Kur’ân okuma ile tedavi karşılığında ücret alınabileceğinin beyanı,
 • Kabir azâbının ve kabirde sorgunun hak olduğu,
 • Dirilerin hangi amellerinin sevabının ölüye ulaşacağı ve hangilerinin ulaşmayacağı meselesi hakkında özlü açıklamalar,
 • Mu’tezile’nin inancının aksine, dirilerin yaptığı duanın sevabının ölüye -ittifâkla- ulaşacağı,
 • Kabirde yatan kimsenin, kabri başında ağlayan veya bağırıp çağıran kimseler sebebiyle kabrinde azap olunduğu hakkındaki Hadîslerin anlamı, bu kötü âkıbetten sakınmanın yolu ve bu konuda Hz. Âişe’nin aksi yöndeki yaklaşımının beyanı,
 • Sadaka-i câriyenin önemi,
 • Kabir yüksekliğinin Şer’î ölçüsünün ne olduğu,
 • kabirlere taş dikmenin câiz olup olmadığı ve kabir taşlarına isim, vefat tarihi, Âyetler, Esmâ-i Hüsnâ veya şiirler/mâniler yazmanın câiz olup olmadığının açıklaması ve bu konudaki ruhsatın ölçüsünün ne olduğunun tesbiti,
 • Kabir ve türbe ziyâretlerinde meşrû ve gayrimeşrû davranışların neler olduğu,
 • Kabir ziyâretinin amacı ve Sünnete uygun şekli gibi daha pek çok önemli ve her dâim güncelliğini koruyan konular işlenmiştir.
Hayırlara vesîle olmasını dileriz.

 

 

DİĞER KİTAPLARIMIZ

İleri Geri

Putperest Çağlarda Müslüman Olmak

Eserimiz, 5 Haziran 2014 Perşembe tarihi itibariyle piyasaya çıkmıştır. Her evde hatta herkeste olması gerektiğini düşündüğümüz eserimizi alıp okumanızı ve başkalarına da okutmanızı tavsiye ederiz. Akâid kitabımızın gözden geçirilmesi ve genişletilmesiyle birlikte inşâAllah ikinci baskısı ilkinin iki katı olacaktır. İlk baskısını bulamayanlar ikinci baskısını beklesinler. İkinci baskısı, ikmâl edilmiş son şekli olması hasebiyle, ilk baskısını alan ya da alamayan herkese tavsiye ediyoruz.

Selâm ve dua ile…

Hayatın İçinden Özlü Sözler İbretler, Hikmetler, Öğütler

İki bölümden oluşan, ilk bölümü “İbretler, Hikmetler, Öğütler”, ikinci bölümü “Hayatın İçinden Özlü Sözler” adını taşıyan, ilk bölümünde ibret, hikmet ve öğüt kavramları hakkında bilgilendirmeler yaptığımız, ikinci bölümünde hayatın içinden süzülmüş şifâlı bal mesâbesindeki veciz ve pratik örnek ve mesellerle hoş ve tatlı bir sunum gerçekleştirdiğimiz, 384 sayfadan oluşmaktadır.

Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu

 

Hz. Yûsuf’un, bir tâğûtun hükmü altında memurluk ya da bakanlık görevi icrâ ettiği noktasında kendisine atılan iftiraları reddedip, bu meselenin hakikatini ortaya koyduğumuz “Hz. Yûsuf’un Mısır’daki Konumu” isimli eserimiz, Allah’ın Peygamberinin istismar edildiği her devirde, hakkı arayanların elinden düşürmeyeceği bir cep kitabı mahiyetindedir.

İleri Geri

Hakkında Yusuf Semmak

Araştırmacı, Yazar

BUNA'DA BAK!

Allah’tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir!

Allah'tan Başkasına İbâdet Etmede Cehâlet Mazeret Değildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir