12 Temmuz 2020 , Pazar - 22 : 46

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 5

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 5 Derste Anlatılan Konular: 1. Allah’ın Kelâm sıfatı vardır ve ezelîdir. 2. Yüce Allah’ın, Hz. Mûsâ ile konuşması meselesinin izahı. 3. Yüce Allah’ın, Hz. Mûsâ ile konuşması meselesinde bazı fırkaların fâsid yorumlarının reddi. 4. Allah’ın konuşması kullarının konuşması gibi değildir. 5. Peygamberimizin, Bedir savaşından önce müşrik ordusuna doğru attığı bir avuç kuma işaret …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 4

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 4   Bu derste başlıca şu konular işlenmektedir: 1. Allah’ın subûtî sıfatları. 2. Cehmiyye, Kerrâmiyye ve Mu’tezile gibi dalâlet fırkalarının i’tikâdleri hakkında açıklamalar. 3. Mu’tezile, kullar, fiillerinin yaratıcısıdır derken; Cehmiyye ise, kulların fiilleri Allah’ın fiilidir demektedirler. Cehmiyye, bu inançlarına Enfâl Sûresinin 17. Âyetini delil göstermektedirler. Bu Âyeti nasıl yanlış anladıklarını ve bu Âyetin …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 3

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 3   İmam Nesefî rahımehullâh’ın Metnu’l-Akâidini esas aldığımız bu üçüncü dersimizde; Sofestâiyye, safsata, felsefe, filozof, sûfî ve tasavvuf kelimelerinin anlam ve kökeni, aklın tanımı, delâleti zannî ve müteşâbih Nakillerde aklın nakle takdîmi, sağlıklı bir akıl ile sahîh bir naklin birbirine zıt olmayacağı meselelerini ele almaktayız… Ayrıca Allah’ın zâtî ve subûtî sıfatları işlenmektedir. Hayırlara …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 2

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 2   Bu ikinci derste, Nesefî metni esas alınarak; ilim elde etme sebeplerinden olan “Akıl” konusu işlenmektedir. Bu kapsamda akıl ile nakil karşı karşıya gelirse naklin akla tercih edilmesi gerektiği, sahîh akıl ile selîm aklın asla çatışmayacağı, akıl ile Nass arasında zâhiren zıtlık olursa ya aklın sağlıklı olmadığı ya da naklin sahîh olmadığı …

Devamını Oku »

Ömer Nesefî Akâidi Tercüme ve Şerhi – 1

ÖMER NESEFÎ AKÂİDİ TERCÜME VE ŞERHİ – 1   Ömer Nesefî (rh.a)’in, “El-Akâidü’n Nesefiyye” isimli risâlesinin metnini esas aldığımız bu dersimizde, gerek İmam Mâturidî gerekse İmam Eş’arî ekolünden herhangi birine, takım tutar gibi her konuda –muhkem bir meseleye şüphesiz inanır gibi- bağlanmak yerine; bu iki âlimin görüşlerinden hangisi Selef-i Sâlihîn’in i’tikâd, görüş, menhec ve metoduna uygun ise ona uyulması en …

Devamını Oku »

“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” İsimli Kitabımız Çıktı

“Putperest Çağlarda Müslüman Olmak” adlı eserimiz, 5 Haziran 2014 tarihi itibariyle piyasadadır. Her evde olması gerektiğini düşündüğümüz eserimizi alıp okumanızı ve başkalarına da okutmanızı tavsiye ederiz. Kitabımızdan almak isteyen arkadaşlarımız bize ulaşabilirler. Selam ve dua ile… “PUTPEREST ÇAĞLARDA MÜSLÜMAN OLMAK” İSİMLİ KİTABIMIZIN ÖZELLİKLERİ: Kitabımız genelde akîdevî konuları içermektedir. Akîde’nin yanında muhtelif ilmî meselelere de yer verilmiştir. Açıklamalarımız ilmî dirâyetle yapılmıştır. …

Devamını Oku »

Bütün Peygamberlerin Ortak Daveti Tevhîd’dir

Rabbimiz, sahih imanın gerçekleşmenin temel şartının el-küfrü bi’t tâğût yani tâğûtu inkâr, red ve tanımamak olduğunu bildirmiştir: “Dinde zorlama yoktur. Muhakkak iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim tâğûtu inkâr eder ve Allah’a iman ederse o gerçekten, kopması olmayan sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.” Bütün Peygamberler aleyhimüsselâm’ın gönderiliş amacı; TEVHİD akidesini insanlara açıklamak ve herkesi bu inanca …

Devamını Oku »

Ehven-i Şerreyn Nedir?

بِسْـــــمِ اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ Ehven kelimesi “daha hafif”, ehvenü’ş şerreyn terkibi ise; meşru olmayan iki işten, zarar bakımından daha hafif olan kötülük demektir. Ehven-i şerreyn; iki zarar verici durumla karşı karşıya kalındığında daha az zararlı olan şeyi tercih etmek, büyük zararı önlemek yahut ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almak demektir. Yani başka bir seçenek yoksa, zaruret sebebiyle iki kötülükten daha …

Devamını Oku »

Selamsız İnsan Olmaktan Sakınınız!

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ SELAMSIZ İNSAN OLMAKTAN SAKININIZ! “Aranızda selamı yayınız” Hadis-i Şerifi gereği, selamlaşmanın fazilet ve âdâbını bilmek zorundayız. Yolda karşılaştıklarında, selamı birbirlerinden bekleyip, aşıklar gibi birbirlerine bakanlara tekrar söylemek lazımdır ki, küçük büyüğe, ayaktaki oturana, binitli yayaya, yüksekteki alçaktakine, yürüyen durana, bir kişi iki kişiye, az olanlar çok olanlara ve talebe hocaya selam verir. Selam konusunda birçok aksaklıklarla, …

Devamını Oku »

KUR’AN-I KERİM DEĞİŞTİRİLMİŞ OLABİLİR Mİ, DİYENLERE CEVAP!

Kur'an-ı Kerim Değiştirilmiş Olabilirmi, Diyenlere Cevap

Günümüzde bu türden hezeyanlar maalesef ki, artmıştır. Kur’an hakkında böyle bir soruyla fikir jimnastiği olur mu, her şeyden önce! Biz, üzerimize düşeni yapalım, inkârcı kimselerin, Kur’an ve İslam hakkında, genç beyinlerin zihinlerini bulandırmalarına imkân ölçüsünde engel olalım. Mukaddesât hilafına, söz söylemek ya da amel etmek caiz değilken, fikir yürütmek ve felsefe yapmak hiç caiz olur mu? Akıl ve indî görüşlerle …

Devamını Oku »

ZİKİR VE ZİKRİN MAHİYETİ

Zikir ve Zikrin Mahiyeti  Rabbimiz: “Ey iman edenler, Allah’ı çokça zikredin”  buyurmaktadır. Abdullah b. Büsr anlatır: Adamın birisi: “Yâ Rasulallah, İslâm’ın nafile ibadetleri bana ağır geldi. Bana, devamlı yapabileceğim bir şey söyle ki ona sımsıkı sarılayım” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah aleyhisselâm: “Dilin devamlı Allah’ın zikriyle ıslak kalsın”  buyurdu. Kıyametin önemli alametlerinden birisi olan, ilmin ortadan kaybolup cehâletin artması ve ehil …

Devamını Oku »

PEYGAMBER EFENDİMİZE İTTİBÂNIN GEREĞİ

Bu kısa yazımızda, son elçi olan Hz. Muhammed aleyhisselâm Efendimize itaat etmenin ve ona ittibâ etmenin farziyeti üzerinde duracağız. Fakat uzun cümleler yerine kısa ve özlü ifadeler seçtik ki, okuyucu sıkılmasın ve meselenin özünü, hakikatini bir çırpıda anlasın. Öncelikle, bu konuda bilgisi olmayanları da hesaba katarak, üzerimizdeki cahiliyye tortularını ve tozlarını silkeleyecek olan, çarpıcı bir Ayet-i Kerime ile söze başlayalım: …

Devamını Oku »